Algemene voorwaarden

1.GELDIGHEID – TOEPASSINGSGEBIED

 

1.1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van A. VREYS BV. Bij bestelling, het geven van welke opdracht dan ook, of het aangaan van welke overeenkomst dan ook, aanvaardt de opdrachtgever/contractant uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van eventuele eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever. De contractant/koper verbindt er zich tevens toedeze voorwaarden te honoreren bij een eventuele doorverkoop.

 

1.2 Indien één of meerdere clausules nietig worden verklaard of onuitvoerbaar blijken, leidt dit niet tot vernietiging/nietigheid van de overige clausules van deze voorwaarden.

 

2.OFFERTES EN BESTELLINGEN ivm KOOP, HUUR, AANNEMING ea.

 

2.1 Onze prijzen zijn BTW exclusief en gelden slechts voor de gespecificeerde werken/ - goederen/ - prestaties/ - verhuur opgenomen in de offerte. Wat niet werd opgenomen in de offerte, is niet inbegrepen in de offerte/prijs en wordt bijgevolg ook niet uitgevoerd, minstens niet zonder meerkost. Elke wijziging door de contractant aan diens opdracht of tengevolge van onvolledige/incorrecte informatie – wanneer dan ook - kan leiden tot een meerkost.

 

2.2 Offertes zijn vrijblijvend en vervallen indien zij niet ondertekend worden door de contractant binnen 30 dagen na uitgifte. Ondertekening geldt als aanvaarding.

 

2.3 Elke ondertekende offerte is slechts verbindend voor ons indien zij door ons ondertekend en bijgevolg aanvaard wordt. Weigering door onseen ondertekende offerte tegen te tekenen kan niet tot schadevergoeding leiden.

 

2.4 A. VREYS BV komt in elk geval enkel ter plaatse bij de contractant op uitdrukkelijke afspraak. Indien door ons bijkomende verplaatsingen dienen te gebeuren, veroorzaakt door toedoen van de opdrachtgever, zullen deze worden aangerekend aan de opdrachtgever, alsmede de bijkomende werkuren.

 

2.5 Onze definitieve offerte vernietigt en vervangt alle vorige offerten en briefwisseling.

 

3. OPMETING, INFORMATIE

 

3.1 Opmeting gebeurt nadat de omringende werken hun definitieve vorm hebben aangenomen overeenkomstig de regels van het vakmanschap. Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de door ons genomen maten. Afmetingen genomen door de opdrachtgever of derden,zelfs professionelen, kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid van A. VREYS BV.

 

3.2 Ten laatste bij de definitieve opmeting, verstrekt de opdrachtgever de nodige informatie betreffende eventuele hindernissen eigen aan het pand(vb elektrische leidingen, vloerverwarming, plinten, water, gas, enz..) die de plaatsing van de aannemingswerken zouden kunnen belemmeren of vertragen, bij gebreke waaraan A. VREYS BV niet aansprakelijk is voorenige schade uit dezen hoofde, welke dan ook uit, of vertraging van de werken.

 

4. LEVERING en PLAATSING en OPLEVERING en KLACHTEN

 

4.1 Gebeurlijke leveringstermijnen of uitvoeringsdatum werden steeds overeengekomen bij benadering en zijn niet verbindend voor A. VREYS BV. De opdrachtgever kan A. VREYS BV ten vroegste ingebreke stellen met inachtname van 1 maand volgend op de datum aangegeven als leverings/uitvoeringstermijn op de offerte.

 

4.2 Overschrijding van de leverings-/uitvoeringstermijn door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever niet het recht op vergoeding van enige schade, van welke aard ook, of op verbreking of ontbinding van de overeenkomst, noch voor een deel of voor het geheel, of op niet- nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan behoudens kennelijk onredelijke wanprestatie van A. VREYS BV (zware fout).

 

4.3 Wanneer wij worden geconfronteerd met een situatie van overmacht,worden de termijnen van levering en/of uitvoering eveneens verlengd met de termijn waarin deze overmachtssituatie heeft bestaan en de overeenkomst niet kon worden uitgevoerd. Niet-tijdige levering van de materialen door de producent of derden valt onder overmacht. Onvolledige informatie vanwege de contractant valt tevens onder overmacht.

 

4.4 De plaatsing gebeurt op afspraak met de opdrachtgever, nadat de definitieve opmeting werd gedaan door ons en de opdrachtgever de nodige informatie betreffende het pand heeft verstrekt.

 

4.5 aanneming: De oplevering vindt plaats op datum van het einde van de werken. De oplevering geldt als aanvaarding van de zichtbare gebreken. A. VREYS BV blijft evenwel aansprakelijk voor de verborgen gebreken overeenkomstig artikel 2270 B.W. , die op straffe van niet- aanvaarding 48h na de ontdekking ervan dienen te worden gemeld bij aangetekend schrijven, en dit maximaal gedurende 6 maanden na de oplevering, op straffe van verval van de vordering.

 

4.6 koop: Een gebeurlijk zichtbaar gebrek of een eventuele non- conformiteit van de levering dient uiterlijk 48h na de levering te worden gemeld bij aangetekend schrijven, waarna dergelijke klacht niet meer wordt aanvaard. Een eventuele klacht op grond van verborgen gebreken, dient op straffe van nietigheid uiterlijk 48h na de ontdekking van het gebrek te worden gemeld bij aangetekend schrijven en zulks op straffe van verval van de vordering tot uiterlijk 6 maanden na de levering.

 

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

5.1 Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen, voortkomende uit de overeenkomst, blijven de goederen/geleverde waar en gebruikte materialen eigendom van A. VREYS BV. Wij houden ons het recht voor de goederen/leveringen terug op te halen bij niet-betaling en onze prestaties op te schorten, zelfs deze mbt een andere offerte van de contractant.

 

5.2 Het risico gaat over bij de levering van de goederen/materialen. De koper/contractant is verantwoordelijk voor de goede bewaring.

 

6. FAKTURATIE en BETALING

 

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de betaling contant op de zetel van A. VREYS BV. Prijzen zijn exclusief BTW en andere accijnzen.

 

6.2 De factuur wordt pas als voldaan beschouwd indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van        A. VREYS BV.

 

6.3 Betalingen verricht in handen van tussenpersonen of aangestelden dewelke hiertoe niet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn gemachtigd door  A. VREYS BV zijn ongeoorloofd.

 

7. SANCTIES

 

7.1 Bij gebreke aan tijdige betaling, zal van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een forfaitaire schadevergoeding vereist zijn ad. 10% van de prijs der totale werken, behoudens bewijs van een grotere schade. Bij iedere vertraging in de betaling zal tevens van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest ad. 10% per jaar verschuldigd zijn. In het geval de Wet Betalingsachterstand 2/10/2002 van toepassing is, is de hoogst mogelijke intrest overeenkomstig deze Wet van toepassing.

 

7.2 Bij niet-betaling of niet tijdige betaling is A. VREYS BV tevens gerechtigd alle lopende bestellingen uit te stellen, te schorsten of te annuleren zonder dat deze handeling mag gezien worden als een weigering tot levering of uitvoering van het werk. Bovendien is A. VREYS BV gerechtigd, 15 dagen na een vruchteloze ingebrekestelling, verzonden bij aangetekend schrijven, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen lastens de contractant,en zulks onverminderd het recht van A. VREYS BV de uitvoering van de overeenkomst te eisen. In dergelijk geval wordt de schade van A. VREYS BV forfaitair erkend op 30% van het factuurbedrag.

 

7.3 A. VREYS BV is gerechtigd een betalingsgarantie te eisen bij niet-tijdige betaling. In afwachting van deze zekerheidsstelling kan A. VREYS BV zijn verbintenissen opschorten. Bij niet-levering van de gevraagde garantie, is A. VREYS BV gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen lastens de contractant conform artikel 7.2

 

8. ANNULATIE OF VERBREKING

 

8.1 Wanneer de opdrachtgever een door hem gedane bestelling annuleert, of zijn contract verbreekt, is A. VREYS BV gerechtigd een forfaitair schadebeding ad. 30% van het totale project op te eisen, behoudens bewijs van meerschade.

 

9. OVERDRACHT

 

9.1 A. VREYS BV heeft het recht haar rechten en plichten voortvloeiende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Hij zal de opdrachtgever hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen.

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

 

Algemeen

 

10.1 De aansprakelijkheid van A. VREYS BV is uit hoofde van deze overeenkomst uitdrukkelijk beperkt. Voor de overeenkomsten die niet onder ‘aanneming’ of ‘koop’ vallen, wordt de aansprakelijkheid van de A. VREYS BV toch conform deze onderstaande bepalingen geïnterpreteerd worden.

 

10.2 Voor de goederen die A. VREYS BV zelf inkoopt, geldt uitsluitend de garantie van de fabrikant. A. VREYS BV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het uit de handel nemen of onbeschikbaar zijn van producten.

 

Aanneming

 

10.3 De aansprakelijkheid van A. VREYS BV uit hoofde van deze overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt. Bij eventuele betwisting zal de controle op het geleverde werk tegensprekelijk geschieden op het ogenblik van de uitvoering der werken. Partijen zullen een minnelijke regeling nastreven.

 

10.4 Elke vordering inzake bedrijfsschade, exploitatie- of andere indirecte schade is uitgesloten. De contractant vrijwaart de A. VREYS BV tegen alle aanspraken van derden, zowel de contractuele als de buitencontractuele.

 

10.5 De contractant zal A. VREYS BV onmiddellijk en uitvoerig op de hoogte brengen van elke gebeurtenis of situatie die aanleiding kan geven tot een eis of verzoek tegen A. VREYS BV door een derde, of die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijke mate beïnvloeden.

 

10.6 De contractant is verantwoordelijk voor alle schade aan de materialen geplaatst op de werf vanaf het ogenblik van binnenkomen op de werf totdat zij geplaatst worden of totdat zij de werf verlaten.

 

10.7 Na de plaatsing is de contractant ontheven van elke aansprakelijkheid voor schade aangericht door derden, door gebrek aan onderhoud,door het gebruik van schadelijke producten, door atmosferische omstandigheden.

 

Koop

 

10.8 Indien klachten gegrond worden bevonden,beperkt de verplichting van de A. VREYS BV zich ertoe de gebrekkige of beschadigde goederen te vervangen of te herstellen; De schade kan dus maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen enkele andere schade van de koper of van eender welke derde komt in aanmerking voor vergoeding.

 

10.9 De aansprakelijkheid van A. VREYS BV is hoe dan ook uitgesloten wanneer de schade gedeeltelijk veroorzaakt wordt door de schuld of de nalatigheid van de koper of een derde of wanneer het verkochte goed behandeld wordt door niet-gekwalificeerde personen.

 

11. BEVOEGDHEID

 

11.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn opgesteld naar Belgisch recht. Voor alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomsten zijn de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Deze website maakt gebruik van cookies De website van A. Vreys BV gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten